VAKKE AANGEBIED

Vakke aangebied 8-9

Afrikaans Huistaal3
English Home Language
English First Additional Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Skeppende Kunste
Sosiale WetenskappeTegnologie

 Vakke aangebied 10-12

   Afrikaans Huistaal
   English Home Language
   English First Additional Language
   Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
   KEUSE 1 - Kies enige EEN van die volgende drie vakke:
    Rekenaartoepassingstegnologie
    Toerisme 
    Fisiese Wetenskappe
   KEUSE 2 - Kies enige EEN van die volgende drie vakke:
   Lewenswetenskappe
   Ingenieursgrafika en - Ontwerp
   Besigheidstudies
    KEUSE 3 (Kies enige EEN van die volgende twee vakke:
    Rekeningkunde
    Verbruikerstudies

© BECA - 2024 | Links | Vakkeuses

Website Development by ZaWeb Designs