TOELATINGSVEREISTES

Toelatingsvereistes

Die skool is ‘n Afrikaans-medium skool en die voertaal is dus Afrikaans.

Die leerder moet dus die taal bemeester het sodat sy opvoeding en onderrig nie skade sal ly nie.

Die skool is ‘n Christelike skool en leerders gaan hul dus moet onderwerp aan die Bybel asook aan die Christelike etos van die skool.

Die leerder se nuutste rapport moet toon dat die leerder voldoen aan die toelatingsvereistes van die betrokke graad waarvoor om toelating aansoek gedoen word.

Die leerder se ouers of voogde moet ook onderneem om hulself aan die skool se reëls te onderwerp en om die verpligte skoolgeld te betaal.